"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Bakara (12) İyi bilin ki, onlar bozguncuların Ta kendileridir. FakaT farkında değillerdir.
Bakara (17) Onların durumu, (geceleyin) aTeş yakan kimsenin durumuna benzer: ATTam çevresini aydınlaTTığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.
Bakara (19) YahuT onların durumu, gökTen yoğun karanlıklar içinde gök gürülTüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura TuTulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına Tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşaTmışTır.
Bakara (24) Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıTı insanlarla Taşlar olan aTTen sakının. O aTeş kafirler için hazırlanmışTır.
Bakara (25) İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cenneTler olduğunu müjdele. CenneTlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, "Bu (Tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!" diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmişTir. Onlar için orada TerTemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Bakara (27) Onlar, Allah'a verdikleri sözü, pekişTirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emreTTiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlâki büTün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşTe onlar ziyana uğrayanların Ta kendileridir.
Bakara (30) Hani, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaraTacağım" demişTi. Onlar, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaraTacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni Tesbih ve Takdis ediyoruz." demişler, Allah da, "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" demişTi.
Bakara (32) Melekler, "Seni büTün eksikliklerden uzak TuTarız. Senin bize öğreTTiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yokTur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmeTle yapan sensin" dediler.
Bakara (33) Allah şöyle dedi: "Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle." Adem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, "Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli TuTTuklarınızı da ben bilirim demedim mi?" dedi.
Bakara (34) Hani meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demişTik de İblis hariç büTün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük Taslamış ve kâfirlerden olmuşTu.
Bakara (37) Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birTakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine Tövbesini kabul eTTi. Şüphesiz o, Tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.
Bakara (38) "İnin oradan (cenneTTen) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösTerici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yokTur, onlar üzülmeyeceklerdir" dedik.
Bakara (41) Elinizdeki TevraTTasdik edici olarak indirdiğimize (Kur'an'a) iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki olmayın. ÂyeTlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekTen sakının.
Bakara (51) Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmişTik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir buzağıyı Tanrı edinmişTiniz.
Bakara (53) Hani, doğru yolu TuTasınız diye Mûsâ'ya KiTab'ı (TevraT'ı) ve Furkan'ı vermişTik.
Bakara (54) Mûsâ kavmine dedi ki: "Ey kavmim! Sizler, buzağıyı ilah edinmekle kendinize yazık eTTiniz. Gelin yaraTıcınıza Tövbe edin de nefislerinizi öldürün (kendinizi düzelTin). Bu, YaraTıcınız kaTında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların Tövbesini kabul eTTi. Çünkü o, Tövbeleri çok kabul edendir, çok merhameTlidir."
Bakara (56) Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi Tekrar dirilTTik.
Bakara (58) Hani, "Şu memlekeTe girin. Orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin. Kapısından eğilerek Tevazu ile girin ve "hıTTa!" (Ya Rabbi, bizi affeT) deyin ki, biz de sizin haTalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz" demişTik.
Bakara (63) Hani, (TevraT ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da Tepenize dikmiş ve "Sakınasınız diye, size verdiğimiz KiTab'ı sıkı TuTun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın)" demişTik.
Bakara (71) Mûsâ şöyle dedi: "Rabbim diyor ki, o; çifT sürmek, ekin sulamak için boyunduruğa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır". Onlar, "İşTe, şimdi Tam doğrusunu bildirdin" dediler. NihayeT o sığırı kesTiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >