"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Nisa (25) Sizden kimin, hür mü'min kadınlarla evlenmeye gücü yeTmezse sahip olduğunuz mü'min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffeTli yaşamaları, zina eTmemeleri ve gizli dosT TuTmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. EvlendikTen sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekTen korkanlar içindir. SabreTmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Nisa (26) Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını gösTermek ve Tövbelerinizi kabul eTmek isTiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Nisa (27) Allah, sizin Tövbenizi kabul eTmek isTiyor. ŞehveTlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi isTiyorlar.
Nisa (29) Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda baTıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan TicareTle olursa başka. Kendinizi helak eTmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhameTlidir.
Nisa (35) Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki Taraf (arayı) düzelTmek isTerlerse, Allah da onları uzlaşTırır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.
Nisa (43) Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müsTesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasTa olur veya yolculukTa bulunursanız, veyahuT biriniz abdesT bozmakTan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman Temiz bir Toprağa yönelip, (niyeT ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
Nisa (46) Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) Tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaşTırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak "İşiTTik, karşı geldik", "İşiT, işiTmez olası!" "Râ'inâ" derler. Halbuki onlar, "İşiTTik ve iTaaT eTTik; dinle ve bize bak" deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu. FakaT Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lâneTlemişTir. Bu yüzden pek az iman ederler.
Nisa (47) Ey kendilerine kiTap verilenler! Bir Takım yüzleri silip de Tersine çevirmeden, yahuT CumarTesi halkını laneTlediğimiz gibi onları laneTlemeden, yanınızda bulunanı (TevraT'ı) doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kiTaba (Kur'an'a) iman edin. Allah'ın emri muTlaka yerine gelecekTir.
Nisa (49) Kendilerini Temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah dilediğini Temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.
Nisa (56) Şüphesiz âyeTlerimizi inkar edenleri biz aTeşe aTacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı TaTmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz, Allah muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Nisa (57) İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cenneTlere koyacağız. Onlara orada TerTemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler alTında bulunduracağız.
Nisa (59) Ey iman edenler! Allah'a iTaaT edin. Peygamber'e iTaaT edin ve sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususTa anlaşmazlığa düşTüğünüz Takdirde, Allah'a ve ahireT gününe gerçekTen inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.
Nisa (60) (Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? TâğûT'u Tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde muhakeme olmak isTiyorlar. ŞeyTan da onları derin bir sapıklığa düşürmek isTiyor.
Nisa (64) Biz her peygamberi sırf, Allah'ın izni ile iTaaT edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmeTTikleri zaman sana gelseler de Allah'Tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve Peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbeTTe Allah'ı Tövbeleri çok kabul edici ve çok merhameTli bulacaklardı.
Nisa (65) Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkınTı duymaksızın, Tam bir TeslimiyeTle boyun eğmedikçe iman eTmiş olmazlar.
Nisa (66) Eğer biz onlara, "HayaTlarınızı feda edin veya yurTlarınızdan çıkın" diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüTleri TuTsalardı, elbeTTe haklarında hem daha hayırlı, hem de (imanlarını) daha çok pekişTirici olurdu.
Nisa (71) Ey iman edenler! (Düşmana karşı) Tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde, yahuT Topluca savaşa gidin.
Nisa (73) Eğer Allah'Tan size bir lüTuf (zafer) erişse, bu sefer de; sizinle kendisi arasında hiç Tanışıklık yokmuş gibi şöyle der: "Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya (ganimeTe) ulaşsaydım."
Nisa (76) İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de TâğûT yolunda savaşırlar. O halde siz şeyTanın dosTlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeyTanın hilesi zayıfTır.
Nisa (78) Nerede olursanız olun, sağlam ve Tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacakTır. Onlara bir iyilik gelirse, "Bu, Allah'Tandır" derler. Onlara bir köTülük gelirse, "Bu, senin yüzündendir" derler. (Ey Muhammed!) De ki: "Hepsi Allah'Tandır." Bu Topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >