"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Tevbe (15) Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap eTsin, onları rezil eTsin, onlara karşı size yardım eTsin, mü'min Topluluğun gönüllerini ferahlaTsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin Tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Tevbe (19) Siz hacılara su dağıTmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, Allah'a ve âhireT gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi TuTTunuz? Bunlar Allah kaTında eşiT olmazlar. Allah zâlim Topluluğu doğru yola erdirmez.
Tevbe (20) İman edip hicreT eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin merTebeleri, Allah kaTında daha üsTündür. İşTe onlar, başarıya erenlerin Ta kendileridir.
Tevbe (21) Rableri onlara, kendi kaTından bir rahmeT, bir hoşnuTluk ve kendilerine içinde Tükenmez nimeTler bulunan cenneTler müjdelemekTedir.
Tevbe (23) Ey iman edenler! Eğer küfrü imana Tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dosT edinmeyin. İçinizden kim onları dosT edinirse, işTe onlar, zalimlerin Ta kendileridir.
Tevbe (24) De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşireTiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korkTuğunuz bir TicâreT ve beğendiğiniz meskenler size Allah'Tan, peygamberinden ve onun yolunda cihaTTan daha sevgili ise, arTık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fasık Topluluğu doğru yola erdirmez."
Tevbe (27) Sonra Allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin Tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Tevbe (32) Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isTiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu TamamlamakTan başka bir şeye razı olmaz.
Tevbe (35) O gün bunlar cehennem aTeşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırTları bunlarla dağlanacak ve, "İşTe bu, kendiniz için birikTirip sakladığınız şeylerdir. Haydi Tadın bakalım birikTirip sakladıklarınızı"! denilecek.
Tevbe (36) Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yaraTTığı günkü yazısında, Allah kaTında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşTe bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmeTmeyin. FakaT Allah'a orTak koşanlar sizinle nasıl Topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla Topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekTen sakınanlarla beraberdir.
Tevbe (37) Haram ayları erTelemek, ancak inkarda daha da ileri giTmekTir ki bununla inkar edenler sapTırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun geTirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için Haram ayı bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzel gösTerildi. Allah inkarcı Toplumu doğru yola ileTmez.
Tevbe (39) Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir Toplum geTirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yeTendir.
Tevbe (40) Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım eTmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizzaT Allah yardım eTmişTi. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, "Üzülme, çünkü Allah bizimle berâber" diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir Takım ordularla onu desTeklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçalTmışTı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Tevbe (48) Andolsun bunlar daha önce de fiTne çıkarmak isTemişler ve sana karşı Türlü Türlü işler çevirmişlerdi. NihayeT hak geldi ve onlar isTemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi.
Tevbe (49) Onlardan "Bana izin ver, beni fiTneye (isyana) sevkeTme" diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fiTnenin Ta içine düşTüler. Şüphesiz ki cehennem kâfirleri elbeTTe kuşaTacakTır.
Tevbe (50) Sana bir iyilik gelirse, bu onları üzer. Eğer başına bir musîbeT gelirse, "Biz Tedbirimizi önceden almışTık" derler ve sevinerek dönüp giderler.
Tevbe (53) Yine de ki: "İsTer gönüllü, isTer gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacakTır. Çünkü siz fasık bir Topluluksunuz."
Tevbe (56) Kesinlikle sizden olduklarına dâir Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. FakaT onlar korkudan ödleri paTlayan bir ToplulukTur.
Tevbe (60) Sadakalar (zekaTlar), Allah'Tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekâT Toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşTurulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Tevbe (67) Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). KöTülüğü emredip, iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı TuTarlar. Onlar Allah'ı unuTTular; Allah da onları unuTTu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların Ta kendileridir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >