"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Mücadele (10) O köTü fısılTılar iman edenleri üzmek için ancak şeyTandan kaynaklanmakTadır. Oysa şeyTan, Allah'ın izni olmadıkça, mü'minlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyle ise mü'minler ancak Allah'a Tevekkül eTsinler.
Mücadele (12) Ey iman edenler! Peygamber ile başbaşa konuşacağınız zaman, başbaşa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha Temizdir. ŞâyeT (sadaka verecek bir şey) bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhameT edendir.
Mücadele (14) Allah'ın kendilerine gazap eTTiği bir Topluluğu dosT edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.
Mücadele (18) Allah'ın onları hep birden dirilTeceği, onların da (kendilerini kurTaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin eTTikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar yalancıların Ta kendileridir.
Mücadele (19) ŞeyTan onları hakimiyeTi alTına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unuTTurmuşTur. İşTe onlar şeyTanın Tarafında olanlardır. İyi bilin ki, şeyTanın Tarafında olanlar ziyana uğrayanların Ta kendileridir.
Mücadele (22) Allah'a ve ahireT gününe iman eden hiçbir Topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahuT kendi soy-sopları olsalar bile, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşTe Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi kaTından bir ruh ile desTeklemişTir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cenneTlere sokacakTır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'Tan razı olmuşlardır. İşTe onlar, Allah'ın Tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah'ın Tarafında olanlar kurTuluşa erenlerin Ta kendileridir.
Haşr (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı Tespih eTmekTedir. O, muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Haşr (2) O, kiTap ehlinden inkar edenleri ilk Toplu sürgünde yurTlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamışTınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah'Tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah‘ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü'minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basireT sahipleri ibreT alın.
Haşr (8) Bu mallar özellikle, Allah'Tan bir lüTuf ve hoşnudluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurTlarından ve mallarından uzaklaşTırılan fakir muhacirlerindir. İşTe onlar doğru kimselerin Ta kendileridir.
Haşr (9) Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine'ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleşTirmiş olanlar, hicreT edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahaTsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihTiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine Tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işTe onlar kurTuluşa erenlerin Ta kendileridir.
Haşr (10) Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman eTmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin TuTTurma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhameTlisin."
Haşr (13) Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir Toplum olmaları sebebiyledir.
Haşr (14) Onlar müsTahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle Toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddeTlidir. Sen onları Toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıkTır. Bu, onların akılları ermez bir Topluluk olmalarındandır.
Haşr (15) Onların durumu, kendilerinden az öncekilerin (Mekkeli müşriklerin) durumu gibidir. Onlar (Bedir'de) yapTıklarının cezasını TaTmışlardır. Onlara (AhireTTe de) elem dolu bir azap vardır.
Haşr (16) Münafıkların durumu ise Tıpkı şeyTanın durumu gibidir. Çünkü şeyTan insana, "İnkar eT" der; insan inkar edince de, "Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'Tan korkarım" der.
Haşr (19) Allah'ı unuTan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unuTTurduğu kimseler gibi olmayın. İşTe onlar fasık kimselerin Ta kendileridir.
Haşr (20) Cehennemliklerle cenneTlikler bir olmaz. CenneTlikler kurTuluşa erenlerin Ta kendileridir.
Haşr (23) O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'Tır. O, mülkün gerçek sahibi, kuTsal (her Türlü eksiklikTen uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözeTip koruyan, muTlak güç sahibi, düzelTip ıslah eden ve dilediğini yapTıran ve büyüklükTe eşsiz olan Allah'Tır. Allah, onların orTak koşTuklarından uzakTır.
Haşr (24) O, yaraTan, yokTan var eden, şekil veren Allah'Tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu Tesbih eder. O, muTlak güç sahibidir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Mümtehine (4) İbrahim'de ve onunla birlikTe bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp TapTıklarınızdan uzağız. Sizi Tanımıyoruz. Siz bir Tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefreT belirmişTir" demişlerdi. Yalnız İbrahim'in, babasına, "Senin için muTlaka bağışlama dileyeceğim. FakaT Allah'Tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yeTmez" sözü başka. Onlar şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içTenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >