"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Bakara (168) Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve Temiz olanlarından yiyin! ŞeyTanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
Bakara (172) Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve Temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.
Bakara (177) İyilik, yüzlerinizi doğu ve baTı Taraflarına çevirmeniz(den ibareT) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahireT gününe, meleklere, kiTap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yeTimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihTiyacından dolayı) isTeyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâTı veren, anTlaşma yapTıklarında sözlerini yerine geTirenlerin ve zorda, hasTalıkTa ve savaşın kızışTığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin TuTum ve davranışlarıdır. İşTe bunlar, doğru olanlardır. İşTe bunlar, Allah'a karşı gelmekTen sakınanların Ta kendileridir.
Bakara (178) Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) Tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyeT ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifleTme ve rahmeTTir. Bundan sonra Tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.
Bakara (180) Sizden birinize ölüm gelip çaTTığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir Tarzda vasiyeTTe bulunması -Allah'a karşı gelmekTen sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı.
Bakara (184) Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasTa, ya da yolculukTa olursa, TuTamadığı günler sayısınca başka günlerde TuTar. Oruca gücü yeTmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikTe, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç TuTmanız sizin için daha hayırlıdır.
Bakara (185) (O sayılı günler), insanlar için bir hidayeT rehberi, doğru yolun ve hak ile baTılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasTa veya yolcu olursa TuTamadığı günler sayısınca başka günlerde TuTsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı Tamamlamanız ve hidayeTe ulaşTırmasına karşılık Allah'ı yücelTmeniz ve şükreTmeniz içindir.
Bakara (187) Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, size örTüdürler, siz de onlara örTüsünüz. Allah (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmeTmekTe olduğunuzu bildi de Tövbenizi kabul edip sizi affeTTi. ArTık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp Takdir eTmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırT edilinceye (Tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu Tam TuTun. Bununla birlikTe siz mesciTlerde iTikafTa iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekTen sakınsınlar diye, âyeTlerini insanlara böylece açıklar.
Bakara (189) Sana, hilalleri soruyorlar. De ki: "Onlar, insanlar ve hac için vakiT ölçüleridir. İyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, Takva sahibi (Allah'a karşı gelmekTen sakınan) insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekTen sakının ki kurTuluşa eresiniz.
Bakara (194) Haram ay, haram aya karşılıkTır. HürmeTler (saygı gösTerilmesi gereken şeyler) kısas kuralına Tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakaT ileri giTmeyin). Allah'a karşı gelmekTen sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekTen sakınanlarla beraberdir.
Bakara (195) (Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi Tehlikeye aTmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
Bakara (196) Haccı da, umreyi de Allah için Tamamlayın. Eğer (düşman, hasTalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız arTık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı Tıraş eTmeyin. İçinizden her kim hasTalanır veya başından rahaTsız olur (da Tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç TuTması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isTeyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) Tam on gün oruç TuTar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekTen sakının ve Allah'ın cezasının çeTin olduğunu bilin.
Bakara (197) Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, arTık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga eTmek yokTur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. (AhireT için) azık Toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı Takva (Allah'a karşı gelmekTen sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekTen sakının.
Bakara (198) (Hac mevsiminde TicareT yaparak) Rabbinizin lüTuf ve keremini isTemekTe size bir günah yokTur. ArafaT'Tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife'ye) akın eTTiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin.Onu, size gösTerdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol gösTermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.
Bakara (203) Sayılı günlerde Allah'ı anın (Telbiye ve Tekbir geTirin). Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona günah yokTur. Kim geri kalırsa, ona da günah yokTur. Bu, Allah'a karşı gelmekTen sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekTen sakının ve onun huzurunda Toplanacağınızı bilin.
Bakara (204) İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayaTına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah'ı şahiT TuTar. Halbuki o düşmanlıkTa en amansız olandır.
Bakara (208) Ey iman edenler! Hepiniz Topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. ŞeyTanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
Bakara (213) İnsanlar Tek bir ümmeTTi. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düşTükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kiTapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyeTler geldikTen sonra o konuda ancak; kiTap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düşTüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düşTükleri gerçeğe ileTTi. Allah dilediğini doğru yola ileTir.
Bakara (222) Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: "O bir ezadır (rahaTsızlıkTır). Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakiT, Allah'ın size emreTTiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok Tövbe edenleri sever, çok Temizlenenleri sever."
Bakara (223) Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak) güzel davranışlar Takdim edin. Allah'a karşı gelmekTen sakının ve her hâlde onun huzuruna varacağınızı bilin. (Ey Muhammed!) Mü'minler'i müjdele.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >