"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Mümin (64) Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de binâ yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi Temiz şeylerle rızıklandırandır. İşTe Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!
Mümin (66) De ki: "Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da TapTıklarınıza Tapmam bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine Teslim olmam emredildi."
Mümin (67) O, sizi (önce) ToprakTan, sonra az bir sudan (meniden), sonra "alaka"dan4 yaraTan, sonra sizi (ana rahminden) çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihTiyarlamanız için sizi yaşaTandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları, belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar.
Mümin (69) Allah'ın âyeTleri hakkında TarTışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar?
Mümin (74) Sonra onlara, "Allah'ı bırakıp da orTak koşTuklarınız nerede?" denilir. Onlar da, "(YüzüsTü bırakıp) bizden uzaklaşTılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye Tapmıyormuşuz. (TapTıklarımız bir hiçmiş)" derler. İşTe Allah inkârcıları böyle sapTırır.
Mümin (76) Onlara, "Ebedî kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük Taslayanların yeri ne köTüdür!" (denir).
Mümin (77) Sen sabreT! Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçekTir. Onları TehdiT eTTiğimiz azâbın bir kısmını sana gösTersek de (ya da gösTermeden önce) seni vefâT eTTirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir.
Mümin (80) Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki ihTiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye onları yaraTmışTır. Onlarla ve gemilerle Taşınırsınız.
Fussilet (3) Bu, bilen bir Toplum için Arapça bir Kur'an olarak âyeTleri genişçe açıklanmış bir kiTapTır.
Fussilet (6) De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. FakaT bana ilâhınızın yalnızca bir Tek ilâh olduğu vahyediliyor. ArTık O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin. Allah'a orTak koşanların vay haline!"
Fussilet (10) O, dörT gün içinde (dörT evrede), yeryüzünde yükselen sabiT dağlar yaraTTı, orada bolluk ve berekeT meydana geTirdi ve orada rızık arayanların ihTiyaçlarına uygun olarak rızıklar Takdir eTTi.
Fussilet (12) Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yaraTTı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşTe bu, muTlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın Takdiridir.
Fussilet (15) Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük Taslamış, "Bizden daha güçlü kim var?" demişlerdi. Onlar, kendilerini yaraTan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyeTlerimizi inkâr ediyorlardı.
Fussilet (16) Biz de onlara dünya hayaTında zilleT azabını TaTTırmak için o muTsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. AhireT azâbı elbeTTe daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
Fussilet (17) Semûd kavmine gelince biz onlara doğru yolu gösTermişTik. Ama onlar körlüğü hidayeTe Tercih eTmişler ve yapTıklarına karşılık, alçalTıcı azap yıldırımı onları çarpmışTı.
Fussilet (19) Allah'ın düşmanlarının, Toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü haTırla!
Fussilet (25) Biz onların başına birTakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösTerdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan Toplulukları ile ilgili o söz (azap), onlar için de gerçekleşTi. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı.
Fussilet (27) İnkâr edenlere muTlaka şiddeTli bir azabı TaTTıracağız ve onları yapTıklarının en köTüsü ile cezalandıracağız.
Fussilet (38) Eğer onlar büyüklük Taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan onu Tespih ederler.
Fussilet (42) Ona ne önünden ne de ardından baTıl gelemez. O hüküm ve hikmeT sahibi, övülmeye layık olan Allah Tarafından indirilmişTir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >