"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Enam (56) De ki: "Sizin, Allah'Tan başka ibadeT eTTiğiniz şeylere ibadeT eTmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyarsam) o Takdirde sapmış olurum, hidayeTe erenlerden olmam."
Enam (54) ÂyeTlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: "Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeTi (merhameTi) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahaT işler de sonra peşinden Tövbe eder, kendini düzelTirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhameT edendir."
Enam (51) Kendileri için Allah'Tan başka ne bir dosT, ne de bir şefaaTçi bulunmaksızın, Rab'lerinin huzurunda ToplanmakTan korkanları, Allah'a karşı gelmekTen sakınsınlar diye, onunla (Kur'an ile) uyar.
Enam (47) De ki: "Ne dersiniz, Allah'ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıkTan açığa gelse, zalimler Toplumundan başkası mı helak edilecek?"
Enam (44) Derken onlar kendilerine haTırlaTılanı unuTTuklarında, (önce) üzerlerine her şeyin kapılarını açTık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda Tüm ümiTlerini kaybedip yıkıldılar.
Enam (45) Böylece zulmeden o Toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsusTur.
Enam (43) Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp Tövbe eTselerdi ya... FakaT (onu yapmadılar) kalpleri kaTılaşTı. ŞeyTan da yapmakTa olduklarını zaTen onlara süslü gösTermişTi.
Enam (42) Andolsun, senden önce bir Takım ümmeTlere de peygamberler gönderdik. (Peygamberlerini dinlemediler.) Sonunda, yalvarsınlar da Tövbe eTsinler diye onları şiddeTli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık.
Enam (39) ÂyeTlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir Takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırTır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar.
Enam (38) Yeryüzünde gezen her Türlü canlı ve (gökTe) iki kanadıyla uçan her Tür kuş, sizin gibi birer ToplulukTan başka bir şey değildir. Biz KiTapTa hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna Toplanıp geTirilecekler.
Enam (35) Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yahuT bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize geTirmeye gücün yeTiyorsa durma, yap! Eğer Allah dileseydi elbeTTe onları hidayeT üzere Toplardı. O halde sakın cahillerden olma.
Enam (30) Rab'lerinin huzurunda durduruldukları vakiT (hallerini) bir görsen! (Allah) diyecek ki: "Nasıl, şu (dirilmek) gerçek değil miymiş?" Onlar, "EveT, Rabbimiz'e andolsun ki, gerçekmiş" diyecekler. (Allah), "Öyleyse inkar eTmekTe olduğunuzdan dolayı Tadın azabı!" diyecek.
Enam (25) İçlerinden, (Kur'an okurken) seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her Türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. HaTTa TarTışmak üzere sana geldiklerinde inkâr edenler, "Bu (Kur'an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil" derler.
Enam (22) Onları Tümüyle (mahşere) Toplayıp da Allah'a orTak koşanlara, "Nerede, ilah olduklarını iddia eTTiğiniz orTaklarınız?" diyeceğimiz günü haTırla.
Enam (20) Kendilerine kiTap verdiklerimiz onu (Peygamberi) kendi öz oğullarını Tanıdıkları gibi Tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işTe onlar inanmazlar.
Enam (19) De ki: "ŞahiTlik bakımından hangi şey daha büyükTür?" De ki: "Allah benimle sizin aranızda şahiTTir. İşTe bu Kur'an bana, onunla sizi ve erişTiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. GerçekTen siz mi Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahiTlik ediyorsunuz?" De ki: "Ben şahiTlik eTmem. O, ancak Tek bir ilahTır ve şüphesiz ben sizin Allah'a orTak koşTuğunuz şeylerden uzağım."
Enam (14) De ki: "Göklerin ve yerin yaraTıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihTiyacı olmayan Allah'Tan başkasını mı dosT edineceğim." De ki: "Bana, (Allah'a) Teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a orTak koşanlardan olma (denildi)."
Enam (12) De ki: "Şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?" "Allah'ındır" de. O merhameT eTmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi muTlaka kıyameT gününe Toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğraTanlar var ya, işTe onlar inanmazlar.
Enam (6) Onlardan önce nice nesilleri helak eTTiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve ikTidarı onlara vermişTik. Onlara bol bol yağmur yağdırmışTık. Topraklarından nehirler akıTTık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak eTTik ve arkalarından başka bir nesil var eTTik.
Enam (1) Hamd, gökleri ve yeri yaraTan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsusTur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk TuTuyorlar.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >