"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Fetih (26) Hani inkar edenler kalplerine Taassubu, cahiliye Taassubunu yerleşTirmişlerdi. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların Takva (Allah'a karşı gelmekTen sakınma) sözünü TuTmalarını sağlamışTı. ZâTen onlar buna lâyık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmekTedir.
Fetih (29) Muhammed, Allah'ın Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çeTin, birbirlerine karşı da merhameTlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, Allah'Tan lüTuf ve hoşnuTluk isTediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alameTleri yüzlerindedir. İşTe bu, onların TevraT'Ta ve İncil'de anlaTılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvveTlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraaTçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafaT vaad eTmişTir.
Hucurat (3) Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın, gönüllerini Takvâ (Allah'a karşı gelmekTen sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfaT vardır.
Hucurat (6) Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber geTirirse, bilmeyerek bir Topluluğa zarar verip yapTığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araşTırın.
Hucurat (7) Bilin ki, aranızda Allah'ın elçisi bulunmakTadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, sıkınTıya düşerdiniz. FakaT Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel gösTermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslam'ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin gösTermişTir. İşTe bunlar doğru yolda olanların Ta kendileridir.
Hucurat (9) Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzelTin. Eğer biri öTekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan Tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah'ın emrine) dönerse, arTık aralarını adaleTle düzelTin ve (onlara) adaleTli davranın. Çünkü Allah, âdaleTli davrananları sever.
Hucurat (11) Ey iman edenler! Bir Topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (köTü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne köTü bir namdır! Kim de Tövbe eTmezse, işTe onlar zâlimlerin Ta kendileridir.
Hucurat (12) Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahTır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyeTlerini araşTırmayın. Birbirinizin gıybeTini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin eTini yemekTen hoşlanır mı? İşTe bundan Tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekTen sakının. Şüphesiz Allah Tövbeyi çok kabul edendir, çok merhameT edendir.
Hucurat (13) Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yaraTTık ve birbirinizi Tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah kaTında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekTen en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.
Hucurat (15) İman edenler ancak, Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşTe onlar doğru kimselerin Ta kendileridir.
Hucurat (17) Müslüman olmalarını bir lüTufTa bulunmuş gibi sana haTırlaTıyorlar. De ki: "Müslüman olmanızı bir lüTuf gibi bana haTırlaTıp durmayın. Tam Tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lüTufTa bulunmuş oluyor."
Kaf (2) Kâf. Şerefli Kur'ân'a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaşTılar ve şöyle dediler: "Bu Tuhaf bir şeydir!"
Kaf (3) "Öldüğümüz ve Toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkansız) bir dönüşTür!"
Kaf (4) Şüphesiz biz, Toprağın; onlardan neleri eksilTTiğini bilmekTeyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kiTap vardır.
Kaf (7) Yeryüzünü de yaydık ve orada sabiT dağlar yerleşTirdik. Orada her Türden iç açıcı çifT biTkiler biTirdik.
Kaf (11) GökTen de berekeTli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek Taneler (ekinler), birbirine girmiş kaT kaT Tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları biTirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayaT verdik. İşTe (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.
Kaf (14) Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, LûT'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın2 kavmi de yalanlamışTı. BüTün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşTi.
Kaf (17) ÜsTelik, biri insanın sağ Tarafında, biri sol Tarafında oTurmuş iki alıcı melek de (onun yapTıklarını) alıp kaydeTmekTedir.
Kaf (20) (İnsanlar öldükTen sonra Tekrar dirilmeleri için) Sûr'a üfürülecek. İşTe bu, Tehdidin gerçekleşeceği gündür.
Kaf (33) Onlara şöyle denir:) "İşTe bu, size (dünyada) vaad edilmekTe olan şeydir. O, her Tövbe eden, onun emrini gözeTen için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân'dan korkan ve O'na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >