"T" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "T" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1573

SURE ADI AYET
Nisa (81) Sana "baş üsTüne" derler. FakaT senin yanından çıkTıklarında, içlerinden bir Takımı, geceleyin; (senin gündüz) söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmakTadır. Sen onlara aldırma. Allah'a Tevekkül eT. Vekil olarak Allah yeTer.
Nisa (82) Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'Tan başkası Tarafından (indirilmiş) olsaydı, muTlaka onda birçok çelişki bulurlardı.
Nisa (84) (Ey Muhammed!) ArTık Allah yolunda savaş! Sen ancak kendinden sorumlusun! Mü'minleri de savaşa Teşvik eT. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üsTündür, cezası daha şiddeTlidir.
Nisa (87) Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyameT gününde muTlaka bir araya ToplayacakTır. Bunda asla şüphe yokTur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?
Nisa (90) Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir Topluma sığınmış bulunanlar, yahuT ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp (Tarafsız olarak) size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi, onları size musallaT kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış Teklif ederlerse; Allah, onlara saldırmak için size bir yol (yeTki) vermemişTir.
Nisa (91) Diğer bir Takım kimselerin de hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak isTediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona aTılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak isTemezler, ellerini savaşTan çekmezlerse, onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşTe bunlara karşı size apaçık bir yeTki verdik.
Nisa (92) Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü'min köleyi azad eTmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyeT ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir ToplulukTan bulunursa, mü'min bir köle azad eTmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında anTlaşma bulunan bir ToplulukTan ise ailesine verilecek bir diyeT ve mü'min bir köle azad eTmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah Tarafından Tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç TuTması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Nisa (103) Namazı kıldınız mı, gerek ayakTa, gerek oTururken ve gerek yan yaTarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuşTunuz mu namazı Tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü'minlere belirli vakiTlere bağlı olarak farz kılınmışTır.
Nisa (104) Düşman Topluluğunu izlemekTe gevşeklik gösTermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. ÜsTelik siz Allah'Tan onların ümiT edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmeT sahibidir.
Nisa (117) Onlar, Allah'ı bırakıp ancak dişilere Tapıyorlar.Halbuki (aslında) azgın bir şeyTana TapmakTadırlar.
Nisa (125) Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah'a Teslim eden ve hakka yönelen İbrahim'in dinine Tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah İbrahim'i dosT edindi.
Nisa (128) Eğer bir kadın kocasının, kendisine köTü davranmasından, yahuT yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzelTmelerinde ikisine de bir günah yokTur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil TuTkulara hazır (elverişli) kılınmışTır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekTen sakınırsanız, şüphesiz Allah yapTıklarınızdan haberdardır.
Nisa (131) Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kiTap verilenlere de, size de "Allah'a karşı gelmekTen sakının" diye Tavsiye eTTik. Eğer inkar ederseniz, (bilin ki) göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıkTır.
Nisa (135) Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahiTlik yaparak adaleTi TiTizlikle ayakTa TuTan kimseler olun. (ŞahiTlik eTTikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaleTTen ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleTi yerine geTirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahiTlik ederken gerçeği) çarpıTırsanız veya (şahiTlikTen) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah yapTıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Nisa (137) İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp Tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya; Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola ileTecek de değildir.
Nisa (140) Oysa Allah size KiTapTa (Kur'an'da) "Allah'ın âyeTlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işiTTiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddeTçe, onlarla oTurmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirmişTir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde ToplayacakTır.
Nisa (141) Onlar sizi gözeTleyip duran kimselerdir. Eğer Allah Tarafından size bir feTih (zafer) nasip olursa, "Biz sizinle beraber değil miydik?" derler. ŞayeT kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, "Size üsTünlük sağlayıp sizi mü'minlerden korumadık mı?" derler. Allah, kıyameT günü aranızda hükmünü verecekTir. Allah, mü'minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecekTir.
Nisa (142) Münafıklar, Allah'ı aldaTmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalkTıkları zaman Tembel Tembel kalkarlar, insanlara gösTeriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.
Nisa (145) Şüphesiz ki münafıklar, cehennem aTeşinin en aşağı Tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.
Nisa (146) Ancak Tövbe edenler, durumlarını düzelTenler, Allah'ın kiTabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müsTesnadır. Bunlar mü'minlerle beraberdirler. Allah mü'minlere büyük bir mükafaT verecekTir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sonraki Sayfa >